[ 2010-04-06 12:10:49 ]

Започна полевият сезон в дейностите за египетския лешояд.

Vulture in Africa

Случаят Провадия
На 25.03 беше окончателно затворен туристическият мост в Натура 2000 зона Провадийско-Роякско плато, който позволяваше свободен достъп на хора до гнездо на египетски лешояд. Дейността беше извършена от община Провадия по предписание на РИОСВ Варна в присъствието на екип на БДЗП.

Открита нова двойка
На 26.03 в околностите на Маджарово беше открита неизвестна до сега двойка египетски лешояди. Наблюдавана е и продължителна вътревидова борба между два мъжки за заемане на територията. Твърде вероятно е двойката да е била сформирана и съществувала, но неразмножаваща се и през миналата година, когато през месец май, в период в който съседните двойки мътеха, към района на неизвестното тогава гнездо са наблюдавани да се насочват две възрастни птици. Двойката е открита от Волен Аркумарев, Владимир Добрев и Добромир Добрев. В същата гнездова територия двойка е съществувала и в две различни години през 90-те и през 2005 г. (данни на Христо Христов и Марин Куртев).

Възстановка на гнездо в Котленска планина
На 28.03 в Натура 2000 зона Котленска планина с цел привличане на птици, беше направена възстановка на гнездо на египетски лешояд. През миналата година четири египетски лешояда се задържаха в района в резултат на стартираната от екип на ФДФФ реинтродукция на белоглави лешояди. Надяваме се, че през тази година птиците ще се завърнат и сформират двойка, която ще хареса нашето схващане за това как трябва да изглежда едно гнездо на египетски лешояд.

Мониторинг
До 1.04 от 18 проверени гнездови територии използвани от двойки през миналата година, в 11 са наблюдавани завърнали се от Африка двойки, а в три по една самотна птица. Данните за присъствието на две двойки са предоставени от Зелени Балкани и ПП Русенски Лом, на които благодарим.

Охрана на гнезда
На 01.04 по проект „Опазване на ключови местообитания за световно застрашени видове птици в долното течение на р. Дунав”, изпълняван от БДЗП Свищов, започва проследяване на пролетната миграция в района на Русенски Лом. Точката за наблюдение ще бъде разположена в близост до едно от гнездата на египетските лешояди и по този начин ще функционира и като ежедневна охрана на лешоядите и ще направи възможно събиране на ценни данни за двойката. Дейността е координирана и в сътрудничество с дирекцията на Природен Парк Русенски Лом.
При започване на мътенето, е планирано стартиране на охрана на други две гнезда- за двойката, гнездяща в туристическият мост в Провадийско-Роякско плато и за втора изложена на безпокойство двойка в Природен парк Русенски Лом, която през миналато година не успя да излюпи малките най-вероятно в резултат на човешко безпокойство.

Изкуствено подхранване
През тази година е планирано броят на двойките, които са подхранвани от БДЗП да бъде увеличен до повече от 15. Дейността ще бъде основно извършвана от Природозащитен център Източни Родопи, клоновете на БДЗП в Хасково, Варна и Бургас и членове и сътрудници по места в градовете Русе, Шумен, Кърджали, Велико Търново. По отделни проекти колеги от Природен парк Русенски Лом, ФПС Зелени Балкани, Дружеството за защита на хищните птици и Фонда за дивата флора и фауна ще подпомагат с изкуствени подхранвания общо 6 двойки и две струпвания от неразмножаващи се птици.

Група от местни помощници на египетския лешояд
През 2010 г. основен приоритет в работата по опазване на всяка една двойка египетски лешояди ще бъде създаването на група от местни помощници на вида, основно от членове на БДЗП и други неправителствени организации, но също така в значителна степен местни хора, сред които пастири, животновъди, ловци и др. ще бъдат въвлечени в дейността.

Ако имате желание по някакъв начин да помогнете за опазването на вида, моля свържете се с Ивайло Ангелов: ivailo.angelov@bspb.org, 0878599381, 0887036083.

Към момента дейностите на БДЗП по египетския лешояд са финансирани от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, Оперативна програма околна среда, Rufford Small Grants и дарение на Барбара Крос и Майкъл Робъртс.