Експедиция на БДЗП за проучване на египетския лешояд в Турция [ 2009-09-24 11:34:10 ]

От 12 до 19-и септември екип на БДЗП извърши експедиция в азиатската част на Турция за проучване на миграционната екология на египетските лешояди с фокус върху факторите застрашаващи вида по време на есенния му прелет на територията на страната.

Експедицията е инициирана в резултат на бързото и повсеместно намаляване на вида и нуждата от спешно откриване на заплахите извън гнездовите райони, които също допринасят за негативните тенденции в числеността му.

Целите на експедицията бяха:
• Да се събере първоначална информация за факторите застрашаващи египетския лешояд в периода на есенна миграция на територията на Централна Турция.
• Да се развие методика за бърза оценка на популацията на вида в Западна и Централна Турция.

Извършени дейности:
• Търсене на места за хранене и почивка на египетските лешояди по време на миграцията;
• Оценка на здравният статус на наблюдаваните птици;
• Търсене на места за нощуване на египетските лешояди;
• Проследяване на есенната миграция в пиковия период за прелет на египетските лешояди в района на Белен Пас (място с тесен фронт на миграция в околностите на гр. Искендерун, Южна Турция);

Резултати:
• На 13.09.2009 г. беше наблюдавано струпване от 123 египетски лешояда на сметище в района на гр. Анкара. На 105 от птиците беше установена възрастовата структура: 71 възрастни (6 и повече годишни), 12 първо оперение (нулевогодишни), 4 второ оперение, 7 трето оперение, 3 четвърто оперение, 8 пето оперение. 6 дни по-късно, на 19.09.2009 в района на струпването бяха останали само 33 птици, а останалите вероятно бяха отлетели на юг. През 2008 и 2009 г. БДЗП опръстени общо 52 млади египетски лешояди, но на сметището не бяха наблюдавани опръстенени български птици. По данни на колеги от Турция, сметището поддържа висока численост на египетски лешояди и през летните месеци с максимум от 121 птици наблюдавани през юли 2009 г. Наблюдаваното струпване вероятно концентрира размножаващи се и неразмножаващи се възрастни и непълновъзрастни птици в радиус от минимум 50 километра около сметището.
• На сметището египетските лешояди бяха наблюдавани да се хранят изключително с изхвърлени пресни кланични отпадъци, които вероятно представляват и основната им храна там.
• Не бяха наблюдавани птици показващи признаци на отпадналост и индикации за проблеми със здравословното състояние.
• Бяха посетени още 10 сметища главно в околностите на Белен Пас, но никъде не бяха наблюдавани египетски лешояди, а също така учудващо ниски числености на гарвани, врани, чавки и свраки.
• В района на Белен Пас и Искендерун (глобално значимо място с тесен фронт на миграция в североизточния ъгъл на Средиземно море) в 4 последователни дни (15-18.09.2009) за общо 15 часа беше извършено проследяване на миграцията на птиците. Установени бяха 1330 щъркела и 1037 мигриращи хищни птици от 17 вида, сред които и 28 египетски лешояда.
• Беше открито мястото за нощуване само на един мигриращ египетски лешояд. Птицата бе наблюдавана около 40 минути преди стъмване да търси място за нощувка в горист планински район на 59 км североизточно от мястото с тесен фронт на миграция на Белен Пас. Лешоядът летеше над високоволтов далекопровод и след дълго оглеждане на различните стълбове и няколко последователни отказа за кацане в последния момент накрая кацна на безопасна за нощуване част от стълб. От наблюдаваното струпване лешояди около сметището само 28 птици, сред които всички 12 установени нулевогодишни, останаха да нощуват в близките околности на сметището (26 на скали и два на безопасни стълбове).
• Беше наблюдаван египетски лешояд в трето оперение с увит около единия крак около 30 см сезал. Веднъж птицата беше наблюдавана да се спъва и пада, след като застъпи въжето с другият си крак, а в полет беше активно преследвана от няколко гарвана, които дори захапваха маховите пера от крилата й. На земята гарваните също атакуваха лешояда, но той успяваше да ги отблъсне и изглеждаше в добро здравословно състояние.
• Наблюдавано беше неописано в литературата поведение при египетските лешояди, при което птица в трето оперение (около 3 годишна), просеше храна от възрастна вероятно неразмножаваща се мъжка птица. Птиците бяха кацнали една до друга на земята и по-младата застанала в типична просеща поза, повече 20 пъти последователно и с малки прекъсвания слабо кълвеше върха на клюна на възрастната, която оставаше пасивна и неподвижна и не проявяваше признаци на агонистично поведение. Съдейки по чистото бяло оперение на възрастния, ярко жълтото му лице без черни петна по кожата, вероятно той е бил млад, все още неразмножаващ се възрастен.
• В планината Таурус, беше открита неописана в литературата колония на белоглави лешояди, оценена на минимум 10 двойки.
• Открити бяха гнездова територия и гнездо на изчезналия от България брадат лешояд, заети най-вероятно от полиандрично трио възрастни птици (две мъжки и една женска). Полиандрията при брадатия лешояд е често срещана в Пиренеите, където достига до 13,5%, но досега не е документирана за територията на Турция.

Изводи:
• След периода на предмиграционо струпване през месец септември и започване на есенната си миграция на територията на Мала Азия, твърде вероятно е египетските лешояди от Балканите да се хранят в движение и да не се задържат трайно в определени райони и да не образуват концентрации в места с обилна храна.
• При съществуващото добро знание за числеността на Балканската популация на египетския лешояд, едновременното преброяване на миграцията на египетските лешояди в месата с тесен фронт на миграция в Южна Турция може да се използва за оценка на Западно и Централномалоазиатската популация на вида.
• Необходими са допълнителни и по-обширни изследвания на египетския лешояд по миграционният му път и зимните квартири в Африка за установяване на застрашаващите го фактори.

Дейността беше извършена в сътрудничество с Doga Dernegi/BirdLife Турция. Изказваме благодарности на Билджекан Сен, Озге Балкиз и Жозе Тавареш (RSPB).


Тригодишна птица проси храна от възрастна
Тригодишна птица проси храна от възрастна
Скалата с колония на белоглави лешояди Точката за следене на миграция на Искендерун
Скалата с колония на белоглави лешояди Точката за следене на миграция на Искендерун
Ято от 39 египетски лешояда над сметището
Ято от 39 египетски лешояда над сметището