БДЗП стартира полевите дейности по опазване и изследване на египетския лешояд [ 2009-04-05 09:15:30 ]

Египетският лешояд е вида птица символ на БДЗП. С пристигането на първите птици от Африка, на 27.03.2009, БДЗП стартира тазгодишните си интензивни теренни дейности за опазване и изследване на този застрашен вид. Основен фокус на дейността в края на този месец и през април ще бъде провеждането на мониторинг на гнездовите територии за установяване на броя на завърналите се от Африка двойки. През миналата година, числеността на египетския лешояд в България продължи дългогодишната тенденция на намаление и бяха регистрирани само 35 двойки.
Египетският лешояд намалява с бързи темпове в световен мащаб, като основната причина за това е повишената смъртност на възрастни птици, както по местата за размножаване, така и вероятно по време на миграция и зимуване.
През 2009 г. приоритет на дейността ще бъде изясняването на първопричините за високата смъртност. Изследване на БДЗП през миналата година разкри тежки здравословни проблеми сред все още неизлетелите от гнездата малки, произтичащи от акумулиране в тях на вредни токсични вещества и антибиотици, оловно натравяне, вирусни заболявания и високо преобладаване на патогени.
За съжаление правителството на България остава напълно безразлично към изчезването на застрашените видове. В тази неблагоприятна среда БДЗП продължава усилията за спиране намалението на вида.
След 6 години интензивна работа по опазване и изследване на египетския лешояд, БДЗП вярва, че вида може да бъде спасен единствено със силната подкрепа на държавата. Най-критичните заплахи поставящи под въпрос оцеляването на египетския лешояд в България, са многобройни и неблогоприятни за вида особености в животновъдството, селското стопанство, лова, третирането на отпадъците и устройството на електропреносната мрежа. Без подкрепата на правителството в лицето на Министерството на околната среда и водите, България и всички ние сме изправени пред опасността година след година, да ставаме свидетели на пълно.

За повече информация Ивайло Ангелов ivailo.angelov@bspb.org