Балканската работна група по египетския лешояд [ 2008-06-23 07:30:57 ]

проведе редовната си среща от 15 до 17 ноември т. г. в природозащитния център на БДЗП в Маджарово. Бяха представени 13 презентации, засягащи природозащитните дейности в България, Македония, Сърбия и района на Дадя в Гърция. За състоянието на египетския лешояд в Албания и Франция, информация беше предоставена от Бен Халман и Паскал Ораби от Франция.

Дискусиите бяха по актуални въпроси, свързани с уеднаквяване мониторинга на вида в различните балкански страни, координиране на съвместни мониторингови дейности и приоритизиране на най-спешните природозащитни мерки. Представители на Зелени Балкани изнесоха обобщена информация за случаите на лешояди, постъпили за лечение или диагностициране на смъртта в Рехабилитационния център на организацията в Стара Загора. Състоя се и сесия за дейностите, насочени срещу използването на отровни вещества в природата – химикали в селското стопанство и отрови срещу хищници.

Втория ден оживена дискусия проведе българската работна група по опазване на египетския лешояд. За следващ етап беше отложена работата по Балкански план за опазване на вида.Организатори на срещата бяха БДЗП и Фондът за дивата флора и фауна. Участваха още представители на Дружеството за защита на хищните птици, Сдружение Зелени Балкани, Централна лаборатория по обща екология, Българска фондация биоразнообразие, Македонското екологично дружество, WWF Гърция, EPO Гърция, Института за опазване на природата на Сърбия и Фондацията за опазване на черния лешояд (Испания), както и заинтересовани от работата по обсъжданите проблеми доброволци на БДЗП.