Депата за битови отпадъци- заплаха за хората и биоразнообразието [ 2004-11-25 12:01:01 ]
Като част от проекта "Спешни мерки за опазването на египетския лешояд в България", през тази година БДЗП започна осъществяването на мониторингова програма отчитаща влиянието на 9 депа за битови отпадъци върху биологичното разнообразие. Деветте депа са избрани поради близостта си до територии с гнездящи двойки египетски лешояди.

На всички депа бяха констатирани нарушения на природозащитното ни законодателство. Масово на депата се изхвърлят опаковки от препарати, използвани в селското стопанство, а на две места се установи депониране на стари и забранени за използване пестициди. На всички депа се изхвърля незаконно кланичен отпад, който на места дори е смесен с битови отпадъци, включително стъкла и почистващи препарати. На депото на град Провадия, незаконно депонирания кланичен отпад беше залят с изгоряло машинно масло. Тези места се посещават от мършоядни птици, като египетски лешояди, царски орли, гарвани, врани, чайки и носят голям риск за отравяне на птици.

При нередовно покриване на отпадъците в депата, изхвърляне на умрели животни и части от тях, пестициди и други отровни вещества, само въпрос на време е, кога хранещите се на тези места птици ще загинат. При нашите посещения загинали птици не бяха намерени, но по данни на очевидци са намирани чайки, хищни и вранови птици. Едно от най-рисковите за птиците е депото на град Сливен. Само преди 8 години, три двойки египетски лешояди гнездяха в пределите природен парк "Сините камъни", днес не гнезди нито една.Въпреки многобройните актове, съставени на операторите на депата от служителите на РИОСВ и ресорните общини, тези места остават опасни не само за биологичното разнообразие, но и за хората. За доброволците на БДЗП беше потресаваща картината на хранещи се дойни крави и свине на депата на Сливен, Крумовград, Провадия и Малко Търново.